Info TTO

100 % australsk tetreolje-kun for utvanning med andre oljer
Før bruk må tetreolje blandes i samsvar med instruksjonene nedenfor.
Det bør ikke brukes på barn under tre år.

VIKTIG: Tetreolje og blandinger som inneholder tetreolje kan føre til allergiske reaksjoner. Følgende forholdsregler bør tas for å redusere faren for allergiske reaksjoner:
Utvannet tetreolje bør kun brukes eksternt-kun på hud-og bør ikke svelges. Holdes unna åpne flammer og gnister.,
Ikke bruk tetreolje-i både ren og utvannet form-på utslett, irritert/skadet hus eller områder rundt leppene eller øynene. Ikke bruk tetreolje hvis du er allergisk mot limonene og linalool. Test for en allergisk reaksjon før bruk.
Skal holdes utenfor barns rekkevidde.

Blandingsinstruksjoner: Utvann 100 % tetreolje med andre oljer i et blandingsforhold på 1:100 før det påføres på huden.
Bruk en uåpnet vegetabilsk olje for utvanning.

1 dråpe for 10 ml vegetabilsk olje.
3 dråper for 20 ml vegetabilsk olje
6 dråper for 40 ml vegetabilsk olje
9 dråper for 60 ml vegetabilsk olje

Tetreolje kan lagres i opptil seks måneder etter blanding. Lagre på et mørkt og kjølig sted i en glass- eller stålbeholder. Merk! Tetreolje oppløser visse typer plast. La aldri produktet eller blandingen komme i kontakt med plastmaterialer.

Allergitest: Test på ren, tørr hud med to dråper tetreolje på en bommullsklut påført et lite område av overarmen. Så snart produktet er helt tørket gjentar du første testen på det samme området. Ved en reaksjon innen 48 timer, skyll grundig med vann umiddelbart og ikke bruk produktet. Allergitesting er ikke en garanti for at en allergisk reaksjon ikke vil oppstå i fremtiden. Kontakt legen din dersom du er i tvil.

Advarsler ufortynnet tetreolje. Ufortynnet tetreolje er skadelig hvis det svelges. Produktet kan være livstruende hvis det kommer inn i luftveiene. Ufortynnet tetreolje fører til hudirritasjon og kan gi allergisk hudreaksjon. Forhindre kontakt med øynene ettersom dette vil resultere i alvorlig øyeirritasjon. Både tetreoljevæske og damp er brennbart. Ikke kast den ufortynnede tetreoljen ned i vasken.

Førstehjelpstiltak:

Generelt: Søk medisinsk råd hvis symptomene vedvarer.
Ved svelging: Ring en lege eller giftinformasjonssentralen.
Ved kontakt med øyne: Ta ut kontaktlinser. Skyll med vann i minst 15 minutter.
Ved hudkontakt med ufortynnet olje: Skyll huden grundig med lunkent vann.

Reaksjon under bruk: Dersom du klør eller en utslettes dannes på huden, må du umiddelbart skylle grundig med vann og avslutte bruk, ettersom dette kan være en indikasjon på en mer alvorlig reaksjon. Hør med en lege før du fortsetter bruk. Hvis du opplever et utslett som sprer seg raskt, svimmelhet, dårlig pust eller oppsvulmet hud, må du skylle umiddelbart med lunkent vann og oppsøke medisinsk hjelp. Ta kontakt med en lege om du opplever kløing, utslett, oppsvulmet hud eller utsondrende sår etter bruk. Kontakt deretter Australian Bodycare.